Even voorstellen: onze advocaten en hun specialisaties

Elke zaak is anders, maar verdient evenveel aandacht. Bij Advocatenkantoor GVK Adure doet u daarom een beroep op de advocaat die gespecialiseerd is in het rechtsgebied van uw vraagstuk.

Onze advocaten in Zwolle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 088 – 888 66 50
E-mail: cvanschaik@gvk-advocaten.nl
LinkedIn

mr. C. van Schaik, specialist agrarisch recht en waterschapsrecht

Was 35 jaar als advocaat aan ons kantoor verbonden en doet thans nog advieswerk en arbitragezaken.

Rechtsgebieden: 

 • Agrarisch recht: bouwrecht, onteigeningen, pacht
 • Contractenrecht
 • Waterschapsrecht

Curriculum Vitae: 

Mr. C. (Kees) van Schaik studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en agrarisch recht aan de universiteit te Groningen. Zijn expertise ligt vooral op het terrein van agrarische onteigeningen, bouwgebreken bij agrarisch vastgoed, waterschapskwesties en ondeugdelijk werkende melkrobots. Hij werkte recent mee aan de indrukwekkende documentaire: “Het mysterie van de melkrobots”.

Lidmaatschap: 

Vereniging van Agrarisch Recht

Functies: 

Mr. Van Schaik is voorzitter en bestuurslid van diverser stichtingen. Hij treedt tevens op als arbiter in agrarische gechillencommissies Bestuurslid van Instituut voor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 088 – 888 66 50
E-mail: hmvaneerten@gvk-advocaten.nl
LinkedIn

mr. H.M. (Marten) van Eerten,
specialist agrarisch recht en
productierecht

Rechtsgebieden: 

 • Agrarisch recht: maatschap en bedrijfsopvolging, erf- en schenkingsrechten, boedelscheidingen, bouwrecht, burenrecht en erfdienstbaarheden, contractenrecht, onteigeningen, erf- en schenkingsrecht, huur, landinrichting (WILG), 
 • Productierechten: betaalrechten en fosfaatrechten

Curriculum Vitae: 

Mr. H.M. (Marten) van Eerten studeerde in 1992 af aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in de studierichtingen privaatrecht en internationaal recht. In 2004 voltooide hij de postdoctorale specialisatieopleiding “Onroerend Goed” aan de Grotius Academie van de Universiteit Leiden.

Lidmaatschap: 

Vereniging van Agrarisch Recht
Vereniging van Vastgoed Juristen

Functies:

Mr. H.M. van Eerten voert een overwegend civielrechtelijke procespraktijk met een bijzondere nadruk op maatschapsgeschillen, agrarische echtscheidingen (w.o. ontbinding van zgn. man/vrouw-maatschappen), agrarische nalatenschapsgeschillen en verder specifieke contracten in de agrarische sector.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 088 – 888 66 50
E-mail: jtamvanmierlo@gvk-advocaten.nl
LinkedIn

mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo,
specialist in agrarisch recht,
ruimtelijke ordening
en waterschapsrecht

Rechtsgebieden: 

 • Agrarisch recht: onteigeningen, planschade, nadeelcompensatie, onrechtmatige overheidshandelen, pacht 
 • Europese productierechten: betalingsrechten, fosfaatrechten
 • Ruimtelijke ordening
 • Erfdienstbaarheden, burenrecht
 • Waterschapsrecht

Curriculum Vitae: 

Mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo studeerde in 1983 af aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de studierichtingen privaatrecht en strafrecht. Na zijn afstuderen voltooide hij een postdoctorale opleiding fiscaalrecht. Recent voltooide hij de leergang specialisatie onteigeningsrecht.

Lidmaatschap: 

Vereniging van Agrarisch Recht
Vereniging van Onteigeningsrecht Advocaten (aspirant)

Functies: 

Mr. J.T.A.M. (Charles) van Mierlo werkte enige jaren als bedrijfsjurist in de agro business. Sinds 1999 werkt hij als advocaat bij GVK Adure waar hij een brede civiel- en bestuursrechtelijke praktijk voert op de terreinen agro en vastgoed. Daarnaast procedeert hij regelmatig bij het Europese Hof te Luxemburg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 030 – 231 66 31
E-mail: mtijseling@gvk-advocaten.nl
LinkedIn

mw. mr. M. (Marjan) Tijseling, specialist in Personen- en familierecht, erfrecht, echtscheidingsmediation

Rechtsgebieden: 

 • Personen- en familierecht: echtscheiding, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, verbreking samenleving, alimentatie, gezag en omgang (ouderschapsplan), erkenning/ontkenning vaderschap, ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing, adoptie
 • Erfrecht
 • Echtscheidingsmediation

Curriculum Vitae: 

Mr. M. (Marjan) Tijseling is in 1996 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Zij is in 1998 beëdigd tot advocaat te Zwolle en sinds 2001 werkzaam bij GVK Advocaten. In 2002 heeft zij de specialisatieopleiding tot advocaat-scheidingsbemiddelaar van de vFas gevolgd en in 2005 de vFas Specialisatieopleiding Familierecht.

Lidmaatschap: 

Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFas)
Gecertificeerd MfN mediator
Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)

Functies: 

Na eerst als buitengriffier bij de rechtbank te Leeuwarden (thans Noord-Nederland) te hebben gewerkt is zij in januari 1998 beëdigd tot advocaat in Zwolle. Zij startte in een algemene rechtspraktijk maar al snel ontwikkelde zich een voorkeur voor het personen- en familierecht. Sinds 2001 is zij als familierechtadvocaat en scheidingsmediator verbonden aan GvK Advocaten. Zij adviseert particulieren en ondernemers over hun rechtspositie in diverse familierechtelijke aangelegenheden en zij probeert in eerste instantie in overleg tot een voor alle partijen goede oplossing te komen. Wanneer nodig staat zij cliënten bij in gerechtelijke procedures. Scheidingsmediation maakt een belangrijk onderdeel uit van haar praktijk.

Marjan is secretaris en penningmeester van de Stichting Vfas Regio Midden Nederland. Naast haar werkzaamheden als advocaat en mediator is zij lid en voorzitter van diverse klachtencommissies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 088 – 888 66 50
E-mail: adijkstra@gvk-advocaten.nl
LinkedIn

Mw. mr. A.N. (Annemijn) Dijkstra

Rechtsgebieden: 

 • Agrarisch recht: contractenrecht (pacht, teelt- en leveringscontracten, poolcontracten, mestafzetcontracten, koop van ondeugdelijke melkrobots, et cetera), waterschapsrecht
 • Ondernemingsrecht: faillissementsrecht, vennootschapsrecht, huurrecht

Curriculum Vitae: 
Mr. A.N. (Annemijn) Dijkstra studeerde in augustus 2015 af aan de Universiteit Utrecht. Ze voltooide zowel de master Privaatrecht als de master Recht en Onderneming. Mr. Dijkstra werkte enkele jaren als buitengriffier bij de Rechtbank Midden-Nederland, zowel op de afdeling strafrecht als de afdeling kanton en handel. Zij is in november 2015 begonnen als juridisch medewerkster bij GVK Adure en in augustus 2016 beëdigd als advocate. Zij voert een brede civiele procespraktijk. Mr. Dijkstra groeide op in Zuidelijk Flevoland op een biologisch gemengd bedrijf met pluimvee (24.000 leghennen) en akkerbouw.

 

Onze advocaten in Drachten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 0512 – 30 51 60
E-mail: drachten@gvkadure.nl

mr. O.C. Struif

Rechtsgebieden:

 • Agrarisch recht: burenrecht en erfdienstbaarheden, contractenrecht, erf- en schenkingsrecht, huur, Maatschap en bedrijfsopvolging, onteigening, pacht
 • Productierechten: melkquotum, toeslagrechten

Curriculum Vitae: 

Mr. O.C. (Onno) Struif is geboren en getogen op een Oldambtster akkerbouwbedrijf. Hij studeerde Nederlands recht te Groningen met als bijvakken agrarisch privaat- en publiekrecht. Zijn doctoraalscriptie had als onderwerp ruilverkaveling en landinrichting. Na zijn afstuderen werkte hij enige jaren als jurist bij de Groninger Maatschappij van Landbouw en de Hollandsche Maatschappij van Landbouw.

Lidmaatschap: 

Vereniging van Agrarisch Recht

Functies: 

Mr. Struif is advocaat sinds 1991. In 1998 heeft hij Adure Advocaten opgericht, een advocatenkantoor voor de agrarische sector. Mr. Struif voert een brede civiele advies- en procespraktijk op de terreinen agro en vastgoed en doet veel zaken op het gebied van pacht, erfpacht, maatschappen en erfdienstbaarheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 0512 – 30 51 60
E-mail: drachten@gvkadure.nl
LinkedIn

mr. P. Sipma

Rechtsgebieden: 

 • Agrarisch recht: burenrecht en erfdienstbaarheden, landinrichting (WILG), milieurecht, pacht
 • Personen- en familierecht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht
 • Algemeen Civiel

Curriculum Vitae: 

Mr. P. (Piet) Sipma groeide op aan de Friese waddenkust op een melkveehouderijbedrijf. Tussen 1981 en 1997 was hij werkzaam bij de regiopolitie Friesland, waar hij zich vooral bezighield met economische en milieudelicten. In 1997 voltooide hij in de avonduren zijn rechtenstudie met een doctoraalscriptie over de “Plukze-wetgeving”. Na zijn afstuderen was hij enkele jaren als jurist werkzaam bij een agrarisch accountantskantoor en de landbouworganisatie NLTO. In 2001 werd hij beëdigd als advocaat.

Functies: 

Mr. P. Sipma voert binnen de Drachter vestiging van GVK Adure een brede rechtspraktijk met bijzondere aandacht voor ruimtelijke ordening en (economisch) straf- en milieurecht. Tot zijn aandachtsgebieden behoort een echtscheidingspraktijk voor agrarische ondernemers waarbij, naast de gebruikelijke aspecten, ook huwelijkse voorwaarden, maatschapscontracten, fiscale regelgeving, financiering van de onderneming en de continuïteit van het bedrijf een rol spelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon: 0512 – 30 51 60
E-mail: drachten@gvkadure.nl

mw. mr. B.E. Dijkstra

Rechtsgebieden: 

 • Personen- en familierecht
 • Bestuursrecht
 • Algemeen Civiel

Curriculum Vitae: 

Mw. mr. B.E. (Baukje) Dijkstra is opgegroeid in Friesland op een boerderij nabij de afsluitdijk. Mr. Dijkstra studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Groningen en onder meer Contract Law aan de University of East Anglia (Verenigd Koninkrijk). In Groningen volgde zij bijvakken agrarisch recht. In 2007 werd zij beëdigd als advocaat.

Functies: 

Binnen GVK Adure, vestiging Drachten is mw. mr. B.E. Dijkstra werkzaam in een brede rechtspraktijk voor (agrarische) ondernemers en particulieren.