De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen?

Allereerst is voor verjaring bezit nodig. De buurman moet zich ondubbelzinnig omheinen en daarna te gebruiken). Of de buurman wel of niet te goeder trouw is, bepaalt welke verjaringstermijn geldt. In dit geval wist de buurman dat de grond van u was, daarnaast blijkt uw eigendom uit het Kadaster. De buurman is (meer…)

Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer

Een schriftelijke pachtovereenkomst moet binnen twee maanden nadat zij is aangegaan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden verzonden. Wat zijn de gevolgen wanneer de pachtovereenkomst later aan de Grondkamer wordt toegezonden?

Bij gewone (reguliere) pachtovereenkomsten en zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het uitgangspunt dat de overeengekomen duur van een pachtovereenkomst dan formeel één (meer…)

Uniform Herstelkader oplossing voor swap-problematiek?

In december 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een uniform herstelkader vastgesteld.  Mkb’ers met een renteswap kunnen hierdoor voor een vergoeding in aanmerking komen.

Een renteswap betreft een overeenkomst die naast een variabele geldleningsovereenkomst (Euribor) wordt afgesloten. De klant ontvangt van zijn bank het verschil tussen de in de swap-overeenkomst vastgestelde (meer…)

Overdraagbaarheid van fosfaatrechten

In zijn brief van 13 oktober 2016 heeft staatssecretaris Van Dam de tweede kamer geïnformeerd over het feit dat de Europese Commissie de invoering van het stelsel van fosfaatrechten aanmerkt als een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Met de introductie van fosfaatrechten die vanaf den beginne schaars en verhandelbaar zijn, worden immers vermogensrechten (meer…)

Meerwaardebeding en pacht

Grondgebonden landbouwbedrijven worden binnen een familie meestal aan de volgende generatie overgedragen voor lagere waarden dan de vrije economische waarde. Grond gaat dan meestal over voor de waarde in verpachte staat; productierechten voor de boekwaarde.

Omdat deze financiële tegemoetkoming alleen wordt gedaan met het oog op de voortzetting van het ouderlijk landbouwbedrijf, (meer…)

Optieovereenkomst Vermilion

Gaswinner Vermilion wil een optie op onze grond tot het aangaan van een huurovereenkomst op basis van de met LTO Nederland overeengekomen Algemene Voorwaarden betreffende het huren van Terreinen (AVT 2011). Hoe kijkt u aan tegen die overeenkomst?

Het gaat om een optieovereenkomst voor onbepaalde tijd die door de grondeigenaar niet opgezegd (meer…)

Actualiteiten melkquotum

Ook na de afschaffing van het melkquotum per 1 april 2015 blijft dat quotum nog relevant in de agro juridische rechtspraktijk. Ik noem twee voorbeelden.

Voorbeeld 1

Nogal eens is bij het pachthof de situatie aan de orde waarbij de pachter in het verleden zonder toestemming van de verpachter het melkquotum blijkt te (meer…)

Bouwgrond of niet?

Indien er problemen rijzen na de aankoop van gronden, komt het aan op de vraag wat de koper op basis van de koopovereenkomst mocht verwachten van het gekochte. Dat de tekst van de koopovereenkomst niet zonder meer doorslaggevend is, blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 18 september (meer…)