Veel vragen fosfaatrechten en pacht blijven onbeantwoord

Op 26 maart 2019 heeft het Pachthof te Arnhem geoordeeld, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten. (ECLI:NL:GHARL:2019:2544) Zie ook onze eerdere artikelen hierover:

Aanspraak verpachter en de rechtvaardiging (meer…)

Eerste uitspraak pacht en fosfaatrechten

Het Pachthof heeft op 26 maart 2019 voor het eerst uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekomen, pachter of verpachter?

Samenvattend komt het oordeel van het Pachthof op het volgende neer.

Als partijen in de pachtovereenkomst niets (anders) zijn overeengekomen, is de pachter alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter indien aan de (meer…)

Kan ik mij met succes beroepen op het vertrouwensbeginsel als er door ambtenaren is gesteld dat ik geen vergunning voor een activiteit nodig heb?

Dit blijft altijd een lastige zaak. Op de eerste plaats zal het een duidelijke schriftelijke verklaring moeten zijn, van een ambtenaar die hierover gaat. In principe zijn ambtenaren niet bevoegd om hier uitsluitsel over te geven. Dat is aan het College. Van belang is of de verklaring kan worden toegerekend aan het College. De verklaring (meer…)

De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen?

Allereerst is voor verjaring bezit nodig. De buurman moet zich ondubbelzinnig omheinen en daarna te gebruiken). Of de buurman wel of niet te goeder trouw is, bepaalt welke verjaringstermijn geldt. In dit geval wist de buurman dat de grond van u was, daarnaast blijkt uw eigendom uit het Kadaster. De buurman is (meer…)

Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer

Een schriftelijke pachtovereenkomst moet binnen twee maanden nadat zij is aangegaan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden verzonden. Wat zijn de gevolgen wanneer de pachtovereenkomst later aan de Grondkamer wordt toegezonden?

Bij gewone (reguliere) pachtovereenkomsten en zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het uitgangspunt dat de overeengekomen duur van een pachtovereenkomst dan formeel één (meer…)

Uniform Herstelkader oplossing voor swap-problematiek?

In december 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een uniform herstelkader vastgesteld.  Mkb’ers met een renteswap kunnen hierdoor voor een vergoeding in aanmerking komen.

Een renteswap betreft een overeenkomst die naast een variabele geldleningsovereenkomst (Euribor) wordt afgesloten. De klant ontvangt van zijn bank het verschil tussen de in de swap-overeenkomst vastgestelde (meer…)

Overdraagbaarheid van fosfaatrechten

In zijn brief van 13 oktober 2016 heeft staatssecretaris Van Dam de tweede kamer geïnformeerd over het feit dat de Europese Commissie de invoering van het stelsel van fosfaatrechten aanmerkt als een vorm van ongeoorloofde staatssteun.

Met de introductie van fosfaatrechten die vanaf den beginne schaars en verhandelbaar zijn, worden immers vermogensrechten (meer…)