Veel vragen fosfaatrechten en pacht blijven onbeantwoord

Op 26 maart 2019 heeft het Pachthof te Arnhem geoordeeld, kort gezegd, dat de fosfaatrechten bij het einde van de pacht in beginsel voor de pachter zijn en dat slechts in bepaalde gevallen de verpachter aanspraak kan maken op fosfaatrechten. (ECLI:NL:GHARL:2019:2544) Zie ook onze eerdere artikelen hierover:

Aanspraak verpachter en de rechtvaardiging (meer…)

Eerste uitspraak pacht en fosfaatrechten

Het Pachthof heeft op 26 maart 2019 voor het eerst uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekomen, pachter of verpachter?

Samenvattend komt het oordeel van het Pachthof op het volgende neer.

Als partijen in de pachtovereenkomst niets (anders) zijn overeengekomen, is de pachter alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter indien aan de (meer…)

Kan ik mij met succes beroepen op het vertrouwensbeginsel als er door ambtenaren is gesteld dat ik geen vergunning voor een activiteit nodig heb?

Dit blijft altijd een lastige zaak. Op de eerste plaats zal het een duidelijke schriftelijke verklaring moeten zijn, van een ambtenaar die hierover gaat. In principe zijn ambtenaren niet bevoegd om hier uitsluitsel over te geven. Dat is aan het College. Van belang is of de verklaring kan worden toegerekend aan het College. De verklaring (meer…)

Dealer aansprakelijk voor slecht onderhoud aan melkrobot

De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, oordeelde op 5 december 2018 dat een landbouwmechanisatiebedrijf op diverse punten steken heeft laten vallen bij het installeren van een melkrobot en het verrichten van service en onderhoud daaraan. Zij is daarom aansprakelijk voor de schade die de veehouder als gevolg daarvan leed.

Wat was er aan de hand? Toen de (meer…)

Rechten ontstaan tijdens de pacht. Wat kan de verpachter verwachten?

In de afgelopen jaren hebben veel verpachters zich in een pachtovereenkomst of in de bijbehorende algemene voorwaarden ingedekt voor de situatie dat lopende de pachtovereenkomst er nieuwe rechten ontstaan op basis van nationale of Europese regelgeving. De verpachter wenst deze rechten bij het einde van de pacht te behouden of is (meer…)

Vrijstellingregeling en kettingbeding

Op 24 oktober 2018 is de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij in werking getreden. Met deze vrijstellingsregeling wordt, althans: dat is de gedachte, tegemoet gekomen aan de belangen van zoogkoeienhouders.

Hierna volgt een korte beschouwing over de achtergrond van de Vrijstellingsregeling en de voorwaarden die gelden om deel te mogen nemen aan de Vrijstellingsregeling. Waar moet (meer…)

Problemen met melkrobots

Waar moet u op letten?

Melkrobots functioneren niet altijd zo geweldig als in de fraaie verkoop-brochures wordt beloofd. Ons kantoor heeft de afgelopen 15 jaar ruime ervaring opgedaan met geschillen tussen melkveehouders en dealers/fabrikanten over gebrekkig werkende melkrobots. Uiteraard zien wij alleen de probleemgevallen en niet de bedrijven waar alles vlekkeloos (meer…)