Nieuws in agrarisch recht en vastgoedrecht

Normaal maatschappelijk risico bij directe planschade

 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat uit van het principe dat planschade voor eigen rekening van de benadeelde blijft voorzover de schade onder het normale maatschappelijk risico valt. De wet kent een bepaling over waardevermindering van onroerend goed als gevolg van een planologische wijziging die betrekking heeft op een nabijgelegen locatie. (meer…)

Planschade en bergingsgebieden

Het komt voor dat waterschappen bergingsgebieden creëren waar ten tijde van hoog water het overtollige water geloosd kan worden om te voorkomen dat bijvoorbeeld stedelijk gebied dreigt onder te lopen. Dit wordt vastgelegd in het bestemmingsplan en op de legger van het waterschap. De vraag luidt of eigenaren van aangewezen bergingsgebieden (meer…)

Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer

Een schriftelijke pachtovereenkomst moet binnen twee maanden nadat zij is aangegaan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden verzonden. Wat zijn de gevolgen wanneer de pachtovereenkomst later aan de Grondkamer wordt toegezonden?

Bij gewone (reguliere) pachtovereenkomsten en zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het uitgangspunt dat de overeengekomen duur van een pachtovereenkomst dan formeel één (meer…)

Mandeligheid

Er staat een heg op de erfgrens tussen mijn perceel en dat van mijn buurman. Deze wil ik graag verwijderen, maar kan dat zomaar?

Allereerst is het noodzakelijk te bepalen of de erfgrens tussen deze twee percelen, die aan verschillende eigenaren toebehoren, in de lengterichting onder de heg doorloopt. Is dat het (meer…)

Uniform Herstelkader oplossing voor swap-problematiek?

In december 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een uniform herstelkader vastgesteld.  Mkb’ers met een renteswap kunnen hierdoor voor een vergoeding in aanmerking komen.

Een renteswap betreft een overeenkomst die naast een variabele geldleningsovereenkomst (Euribor) wordt afgesloten. De klant ontvangt van zijn bank het verschil tussen de in de swap-overeenkomst vastgestelde (meer…)

Wat kan ik doen als een bestuursorgaan (bijv. RVO) niet (op tijd) beslist op mijn aanvraag of mijn bezwaar?

Sinds 2009 is het mogelijk om een bestuursorgaan in gebreke te stellen. Dit kan door middel van een speciaal formulier of een brief. Na ontvangst daarvan heeft het bestuursorgaan twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat automatisch een dwangsom lopen (let op: niet bij een (meer…)