Nieuws in agrarisch recht en vastgoedrecht

vacta

GVK Adure Advocaten in Zwolle is een onderdeel van Gresnigt & en Van Kippersluis Advocaten met tevens vestigingen in Utrecht en IJsselstein. De vestiging Zwolle bevindt zich in het hoofdkantoor van de land- en tuinbouworganisatie LTO Noord. Ons landelijk cliëntenbestand bestaat dan ook hoofdzakelijk uit agrarische ondernemers.

Wij zoeken

een advocaat-stagiaire,

en/of juridisch (meer…)

De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen?

Allereerst is voor verjaring bezit nodig. De buurman moet zich ondubbelzinnig omheinen en daarna te gebruiken). Of de buurman wel of niet te goeder trouw is, bepaalt welke verjaringstermijn geldt. In dit geval wist de buurman dat de grond van u was, daarnaast blijkt uw eigendom uit het Kadaster. De buurman is (meer…)

Bestemming “nader uit te werken” kan toch al tot planschade leiden

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft op 7 februari 2018 een interessante uitspraak gedaan in een planschadeprocedure. De casus was de volgende:

  • Een tuindersfamilie had onder het oude bestemmingsplan een agrarisch bouwblok van 1 hectare en daarnaast lag op het bedrijf de bestemming “agrarisch gebied”. Deze grond was deels eigendom en deels pacht. (meer…)

Normaal maatschappelijk risico bij directe planschade

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat uit van het principe dat planschade voor eigen rekening van de benadeelde blijft voor zover de schade onder het normale maatschappelijk risico valt. De wet kent een bepaling over waardevermindering van onroerend goed als gevolg van een planologische wijziging die betrekking heeft op een nabijgelegen (meer…)

Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer

Een schriftelijke pachtovereenkomst moet binnen twee maanden nadat zij is aangegaan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden verzonden. Wat zijn de gevolgen wanneer de pachtovereenkomst later aan de Grondkamer wordt toegezonden?

Bij gewone (reguliere) pachtovereenkomsten en zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het uitgangspunt dat de overeengekomen duur van een pachtovereenkomst dan formeel één (meer…)