Nieuws in agrarisch recht en vastgoedrecht

Pacht moet bedrijfsmatig zijn

Onder de nieuwe pachtregelgeving kan een verpachter (tussentijdse) ontbinding van de pachtovereenkomst eisen bij de rechter indien de pachter het gepachte niet langer voor de uitoefening van de landbouw gebruikt.

Het zal duidelijk zijn dat een dergelijke vordering voor de pachter enorme consequenties kan hebben. Als het gebruik in de loop van (meer…)

Wanneer eindigt een geliberaliseerde pachtovereenkomst?

Standaard antwoord is: tegen het einde van de overeengekomen looptijd. Daarop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Net zoals bij een reguliere pachtovereenkomst moet ook een geliberaliseerde pachtovereenkomst tijdig ter registratie of goedkeuring worden ingezonden aan de Grondkamer. Tijdige inzending wil zeggen binnen twee maanden nadat de pachtovereenkomst is aangegaan. Onder aangaan wordt (meer…)

Spuitzone houdt gemoederen bezig

Ondernemers in de plantaardige sector worden belemmerd in de mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken bij de komst van nieuwe woonwijken in de directie omgeving van hun percelen. Recent zijn hierover enkele uitspraken gedaan door de Afdeling Bestuursrechtspraak. In een uitspraak van december 2008 ging het over bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. GS (meer…)

Onteigening voor natuur

Onteigening van agrarische gronden ten behoeve van de aanleg van natuur is in Nederland niet gebruikelijk. Als nut en noodzaak van natuuraanleg in het algemeen belang wordt geacht biedt de onteigeningswet echter wel degelijk de mogelijkheid tot onteigening. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is (waarbij de agrarische bestemming is gewijzigd in bestemming (meer…)