Ruimtelijke ordening en milieurecht

Het ruimtelijke ordenings- en milieurecht, tegenwoordig ook wel omgevingsrecht genaamd, is voor de praktijk van de land- en tuinbouw in de afgelopen 30 jaar van cruciaal belang geworden.

Het gaat namelijk over componenten uit de omgeving die bepalend zijn voor de voorwaarden waaronder een landbouwer, maar ook een andere ondernemer zijn onderneming kan inrichten. De hiermee gepaard gaande problematiek is in deze 30 jaar  veelomvattend geworden.

Aan de orde komen in het omgevingsrecht : het bestemmingsplan en het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening en  de omgevingsvergunning uit de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Laatstgenoemde vergunning is sinds 2010 in dit plaats gekomen van  onder meer de “oude” bouw- en milieuvergunning.

Treedt schade op als gevolg van overheidsingrijpen door wijziging van het bestemmingsplan dan kan er sprake zijn van planschade. Daarnaast kan een overheidsbesluit of optreden weliswaar zijn toegestaan maar wel leiden tot schade boven het normale maatschappelijke risico. In die situatie spreken we van nadeelcompensatie en kan er een verzoek worden gedaan om deze schade te vergoeden. Krijgt u hiermee te maken, neem dan contact op met onze advocaten in Zwolle of Drachten

Ondernemers in de veehouderijsector komen ook in aanraking met de Natuurbeschermingswet. Zij hebben veelal een NB-wet vergunning nodig in verband met de aanwijzing van gronden in hun omgeving als Natura 2000 gebied. In 2013 en 2014 zijn tientallen gebieden definitief door de overheid aangewezen als Natura 2000 gebied. Deze gebieden waren al eerder aangemeld bij de Europese Commissie. Veel bedrijven hebben nog geen toereikende NB-wet vergunning.

Over al deze onderwerpen adviseren onze advocaten. Ons advocatenkantoor heeft meer dan 20 jaar ervaring in ordenings- en milieurecht en procederen regelmatig bij de sectoren bestuursrecht van de Rechtbanken en bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.